Ders ve Sınav İşlemleri

DERS – SINAV

S: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce okumuş olduğu derslerden muaf olabilir mi?

C: Kesin kayıttan sonra ilgili akademik birime transkript ve ders içerikleri ile müracaat edilir. Muafiyet talepleri,  ilgili akademik birimin Yönetim Kurulunda, muafiyet ve intibak komisyonu görüşü dikkate alınarak değerlendirme yapılır, muaf sayılan veya alınması gereken dersler belirlenir.

S: Müfredatlarla ilgili sorunlarımızı nerden çözebiliriz?

C: İlgili bölüm sekreterliği veya ilgili akademik biriminize başvurarak çözebilirsiniz?

S: Kredi yükü ve ders seçimi hakkındaki bilgiyi nereden öğrenebilirim?

C: Yönetmeliğimizin ilgili maddesinde gerekli bilgi bulunmaktadır.

S: Kendi okumuş olduğum programı/bölümü tekrar kazandığımda ,başarmış olduğum dersleri saydırmak istediğimde yürürlülükteki yönetmeliğe göre derslerim sayılacak mı?

C: Bağlı bulunduğunuz akademik birime başvuru yapmanız halinde yürürlükte bulunan yönetmelikteki notlara göre ilgili akademik birim tarafından değerlendirilir.

S: Kayıt yenileme sırasında alttaki dersi bırakıp üsten ders alabilir miyim?

C: Yönetmeliğimize göre alttan dersi bırakıp üsten ders alınamaz.

S: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

C:

Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Devam zorunluluğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Öğrenci derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencinin devam durumu, ilgili kurulların belirlediği kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Bir dersten devam sağlayamayan öğrencinin F2 ile başarısız olduğu kabul edilir.

(3) Senato tarafından çıkarılan uygulama esaslarına göre ilgili yönetim kurulunca görevli/izinli sayılan

öğrenciler görev/izin sürelerince derse devam etmiş sayılır.

(4) Devam zorunluluğu ile ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesinde Devam zorunluluğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir.

Devam zorunluluğu

MADDE 5– (1) Öğrenciler derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Devamla ilgili sınırlar, fakülte/yüksekokulların ilgili kurulları tarafından belirlenir ve akademik yıl

başlamadan önce duyurulur. Devam zorunluluğu teorik derslerde % 60 - % 80, uygulamalı teorik dersler ile uygulama derslerinde de %70 - % 90 aralığında olacak şekilde belirlenir ve ilan edilir.

(3) Öğrencilerin devam durumları dönemin son haftası içerisinde otomasyon sistemine girilir ve ilgili

bölüm/programlarda ilan edilir.

(4) Devamsız sayılan öğrenciler o derse ait dönem sonu sınavına alınmaz. Bir dersten devam sağlayamayan öğrencinin F2 ile başarısız olduğu kabul edilir.

(5) Bir dersten devam sağlayan öğrenci, tekrar aynı dersi aldığında uygulamalı derslerde devam şartı aranır, diğer derslerde devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında otomasyon sisteminde ilan edilir. Devam şartının aranmadığı durumda öğrencinin ara sınav ve diğer dersle ilgili dönem içi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.

S: Alanımda staj yapmak için nerden izin almalıyım?

C: İlgili akademik birimde bulunan staj komisyonlarından izin almanız gerekmektedir.

S: Tek ders sınavı hakkında bilgi verir misiniz?

C: Yönetmelik ve Yönerge’de gerekli detay açıklamalar bulunmaktadır.

S: Bütünleme sınavı nedir? Kimler yararlanabilir?

C: İlgili dönemde açılan, kayıt olunan bir dersin dönem sonu sınavına giren ve  başarısız olan veya dönem sonu sınavına girme hakkı olmasına rağmen girememiş başarısız olan öğrencilerin, dönem sonu sınavının yerine geçmek üzere isteğe başlı olarak girdikleri bir sınavdır.

S: Hangi sınavların mazeretleri vardır? Hangilerinin yoktur.?

C: Yönetmelik ve Yönerge’de gerekli detay açıklamalar bulunmaktadır.

S: Yaz Döneminde kaç kredilik  ders alabilirim?

C: Yönetmeliğin 8’inci Maddesinin 7’nci Fıkrası, bir öğrencinin yaz döneminde alacağı maksimum kredi limitini  belirlemektedir. (Yaz döneminde bir öğrenci en fazla haftada 9 kredi değerinde derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı 30 saatten fazla olamaz.)

S: Yaz Döneminde devam zorunluluğu var mıdır?

C: İlgili Yönetmeliğin  9’ncu Maddesi gereğince, Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Teorik derslerde ve uygulamalı teorik derslerde % 70, uygulama derslerinde % 80 devam zorunluluğu aranır. Daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.


Copyright © BAUM 2015