Özel Öğrenci İşlemleri

Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka bir Yükseköğretim Kurumundan Özel Öğrenci olarak ders alması ( GİDEN ÖĞRENCİ )

MADDE 5- (1) Üniversite programlarına kayıtlı öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumu programlarından özel öğrenci olarak ders/dersler alabilmelerinin koşulları şunlardır:

 1. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler almak isteyen Üniversite öğrencilerinin; alınacak ders/derslerin kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belgeyi dilekçelerine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme dönemi başlamadan önce kendi bölüm başkanlıklarına sunarak başvuru yapmaları gerekir.
 2. Üniversite öğrencilerinin özel öğrenci olarak başka yükseköğretim kurumundan ders/dersler almalarının kabul edilip edilmeyeceğine, öncelikle kayıtlı bulundukları bölüm başkanlığının/program yürütücüsünün görüşü de alınarak ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir.  Daha sonra, özel öğrenci olarak ders/dersler almak istenilen yükseköğretim kurumu senatosunun özel öğrenci olarak kabulüne ilişkin olumlu kararı gerekir. İlgili birim yönetim kurulu kararı ile özel öğrenci olarak ders/dersler almak istenilen yükseköğretim kurumu senatosunun kararının olumlu olması durumunda konu Üniversite Senatosunda değerlendirilir, Senato kararının olumlu olması durumunda ilgili yükseköğretim kurumuna bildirilir.
 1. Üniversite öğrencilerinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istedikleri ders/derslerin, kendi programlarındaki ders/derslere içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu ders/dersleri alıp alamayacaklarına ilgili yönetim kurulu karar verir. Üniversite öğrencilerinin, özel öğrenci olarak almak istedikleri ders/dersleri kayıtlı bulundukları programda daha önce almamış olmaları gerekir.
 2. Özel öğrenci olarak başka yükseköğretim kurumundan ders/dersler alan Üniversite öğrencilerinin Üniversitedeki öğrencilik hakları devam eder. Ancak özel öğrenci olarak ders/dersler alınan kurumun diplomaya veya statüye yönelik haklarından yararlanamazlar.
 3. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler alan Üniversite öğrencileri, özel öğrenci olarak ders/dersler aldığı programın yanı sıra, Üniversitedeki programlarından da ders/dersler almayı sürdürebilirler. Bu durumda özel öğrenci olarak alınan ders/derslerin kredileri ile kendi programlarından alınan ders/derslerin kredileri toplamı, Üniversitede tanınan üst sınırı geçemez.
 4. Başka bir yüksek öğretim kurumundan özel öğrenci olarak alınan ders/derslere ilişkin başarı notlarının Üniversitedeki karşılıkları, Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü yönetmeliklerinin hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
 5. Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders/dersler alan Üniversite öğrencileri, Üniversitedeki programlarında o dönem ders/dersler alıp almadıklarına bakılmaksızın, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini Üniversiteye tam olarak ödemeye devam ederler.

 

Üniversitemiz programlarına özel öğrenci kabul edilmesi ( GELEN ÖĞRENCİ )

MADDE 6- (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin Üniversite programlarından özel öğrenci olarak ders/dersler alabilmelerinin koşulları şunlardır:

 1. Üniversite programlarından, özel öğrenci olarak, ders/dersler almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun izin onayı ile birlikte, kimlik fotokopisi, kurumundan aldığı öğrenci belgesi, onaylı transkripti ve iki adet vesikalık fotoğrafı dilekçelerine ekleyerek, Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunurlar. İlgili birimin yönetim kurulu, bölüm başkanlığının/program yürütücüsünün görüşünü de alarak, özel öğrencilik isteğinin kabulüne veya reddine karar verir.
 2. İsteğin kabulü halinde Üniversite Senatosunun onayı ile özel öğrenciliğe hak kazanılır.
 3. Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilenler, Üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik haklarından yararlanamazlar.
 4. Özel öğrenci statüsü ile Üniversitede bir yıl/yarıyılda alınabilecek ders/derslerin kredilerinin toplamı ile kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunda o dönemde alınan ders/derslerin kredilerinin toplamı, Üniversitenin ilgili program öğrencileri için geçerli olan bir yıl/yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.
 5. Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilenlerin Üniversitede aldığı ders/dersler ve uygulamaların; devam, eğitim-öğretim, sınav ve başarı değerlendirmesinde, Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü yönetmeliklerinin ilgili hükümleri uygulanır.
 6. Yıl/yarıyıl sonunda özel öğrencilerin Üniversitede aldıkları ders/dersler ve uygulamaların not çizelgeleri; ilgili birim tarafından özel öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun eşdeğeri makama yazılı olarak iletilir.
 7. Özel öğrencilik süresini tamamlayanlar, ayrılmadan önce ilişik kesme işlemini yapıp, geçici kimlik kartlarını teslim etmek zorundadırlar.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olanların Üniversite programlarından özel öğrenci olarak ders/dersler alabilmelerinin koşulları şunlardır:

 1. Herhangi bir yükseköğretim kurumunun mezunu olarak özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders/dersler almak isteyenler, kimlik fotokopisi ve iki adet vesikalık fotoğrafı dilekçelerine eklemek suretiyle Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunurlar. İlgili birim yönetim kurulu, bölüm başkanlığının/program yürütücüsünün görüşünü de alarak, isteğinin kabulüne veya reddine karar verir.
 2. Mezun durumunda iken, özel öğrencilik talep edenler, bir kurum veya kuruluşta çalışmakta iseler, talep edilen ders/dersleri takip edebilmeleri bakımından çalıştıkları kurum yönetimince izin verildiğini belgelemeleri gerekir.
 3. Mezun durumundaki özel öğrenciler, Üniversitenin ilgili programında kayıtlı öğrenciler için geçerli olan bir yıl/yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamazlar.
 4. Bu maddenin (1) fıkrasının “b”, “c”, “e” ve “g” bentleri; mezun durumdaki özel öğrenciler için de uygulanır.
 5. İlgili yıl/yarıyılın sonunda, alınan ders/dersler ve uygulamalara ilişkin içerikler ile not çizelgeleri ilgili birim tarafından, özel öğrenciye verilir.

 ayrıntılı bilgi için  Ahi Evran Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi 


Copyright © BAUM 2015