Eğitim-Öğretim Ödemeleri

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Ödemesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR: 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizi yeni kazanan ve Üniversitemize normal öğrenim süresinde devam eden Birinci Öğretim öğrencileri ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

 

BİRDEN FAZLA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ: 

07.07.2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 / 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasına göre; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci Öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” amir hükmü gereği  2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılında bu kapsamda olan tüm öğrencilerimiz tespit edilerek ödemesi gereken katkı payları sistemlerine yansıtılacak olup, öğrencilerimizin ilgili döneme ait katkı paylarını ödemeleri gerekmektedir. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasına Öğrenci Katkı Payını ödemek üzere gittiklerinde üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. 

 

ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR: 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İkinci Öğretim (İ.Ö) programlarına yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve Üniversitemizde kayıtlı olup Güz Döneminde öğrenime devam etmek ve öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen İkinci Öğretim öğrencilerimizin de tabloda belirtilen öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. ( Yüzde ona giren öğrenciler, Fakülte / Yüksekokullardan alınan Yönetim Kurulu Kararlarına göre sisteme tanımlanmaktadır. )

 

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN; 

Öğrenim süresi 2 yıl olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 4 yıl olup 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 6 yıl olup 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezli) olup 3.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler,

Doktora/Sanatta Yeterlilik eğitimi yapmakta olup 5.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler, öğrenci katkı payı ödeyeceklerdir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER: 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın her bir dönem için kayıtlı bulundukları her bir program için belirlenmiş olan öğrenci cari hizmet ortalama maliyetinin birinci öğretim programlarının %50'si ikinci öretim programlarının ise %75'i oranındaki oğrenim ücreti alınacaktır. Üniversitemize kayıtlı Yabancı uyruklu öğrencilerimiz aşağıdaki tabloda belirtilen Yabancı Uyruklu Öğrenim Ücretlerini ödeyeceklerdir. 

 

ÖZEL DURUMU OLANLAR: 

 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olup program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenim ücreti alınır.

Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı iade edilir.

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU: 

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.        

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Harç Ücretlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

 

* İlan edilen Katkı Payı/Öğrenim Ücreti miktarları 2018-2019 yılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre belirlenmiştir. 

* Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden        AEÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilirler.

Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ödeme yapılmalıdır. Akademik Takvim için TIKLAYINIZ


Copyright © BAUM 2015